Vykonávanie auditov

Čo Vám to prinesie

  • Odhaľovanie nedostatkov.
  • Zlepšovanie riadenia.
  • Znižovanie nákladov.

Čo to obsahuje

  • Naštudovanie dokumentácie k procesom.
  • Naštudovanie požiadaviek na vstupy do procesov.
  • Naštudovanie požiadaviek na výstupy z procesov.
  • Zistenie rozdielov medzi požiadavkami a skutočnosťou.
  • Návrh nápravných opatrení.

Čo ponúkame

Nezávislé preverovanie dodržiavania predpokladov ustálenej kvality produktov od externých dodávateľov.

Nezávislé preverovanie dodržiavania systémov riadenie zadefinovaných manažmentom spoločnosti.