Systém manažérstva rizík

Čo Vám to prinesie

  • Predvídanie možných problémov v procesoch.
  • Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov.
  • Lepšia prevencia strát spoločnosti.
  • Kvalifikované stanovenie poradia riešenia identifikovaných rizík.
  • Kvalifikovanejšie prijímanie rozhodnutí.
  • Zníženie nákladov.

Čo to obsahuje

  • Identifikáciu rizík.
  • Stanovenie významností rizík.
  • Realizáciu opatrení na významné riziká.
  • Hodnotenie prijatých opatrení.

Čo ponúkame

Spracovanie systému manažérstva rizík vrátane spracovania dokumentácie a softvérovej podpory na podmienky Vami riadenej spoločnosti v zmysle požiadaviek normy STN 01 0380.