Systém manažérstva kvality

Čo Vám to prinesie

 • Vyššiu dôveru zákazníkov.
 • Zníženie počtu opakovaných operatívnych úloh.
 • Odbremenenie vedúcich zamestnancov.
 • Rovnomernejšie zapojenie všetkých zamestnancov.
 • Jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie.
 • Vyššiu motiváciu a spokojnosť zamestnancov.
 • Nižšie náklady.

Čo to obsahuje

 • Jasne definované externé výstupy.
 • Určenie postupov v identifikovaných procesoch.
 • Jednoznačne stanovené zodpovednosti a k nim prislúchajúce právomoci za činnosti v jednotlivých procesoch.
 • Interakcie medzi zadefinovanými procesmi.
 • Zadefinovanie požiadaviek na jednotlivé funkcie.
 • Stanovenie potrebných záznamov, ktoré je potrebné uchovávať z pohľadu platnej legislatívy a požiadaviek manažmentu spoločnosti.

Čo ponúkame

Spracovanie systému manažérstva kvality vrátane spracovania dokumentácie a softvérovej podpory na podmienky Vami riadenej spoločnosti v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009.