Systém environmentálneho manažérstva

Čo Vám to prinesie

  • Zlepšenie životného prostredia.
  • Zníženie pravdepodobnosti udeľovania pokút.
  • Zlepšenie mena spoločnosti.

Čo to obsahuje

  • Identifikovanie vplyvov činností spoločnosti na životné prostredia.
  • Stanovenie významnosti týchto vplyvov.
  • Určenie súvisiacich právnych a z nich vyplývajúcich požiadaviek.
  • Zapracovanie opatrení do postupov vykonávaných činností.
  • Lepšie uplatnenie na domácich a zahraničných trhoch.
  • Správne nakladanie s odpadmi.
  • Splnenie legislatívnych podmienok vlastných zariadení a stavieb.

Čo ponúkame

Spracovanie systému environmentálneho manažérstva vrátane spracovania dokumentácie a softvérovej podpory na podmienky Vami riadenej spoločnosti v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005.