Spracovanie Plánov kvality

Čo Vám to prinesie

  • Lepšiu spoluprácu so zákazníkom na zákazke.
  • Jasne stanovené rozdiely v riadení zákazky voči štandardným podmienkam.

Čo to obsahuje

  • Naštudovanie požiadaviek zákazníka na produkt.
  • Zistenie a spresnenie rozdielov voči zavedenému systému riadenia.
  • Stanovenie (menovitých) zodpovedností za konkrétnu zákazku.
  • Určenie formy a rozsahu spolupráce so zákazníkom na zákazke.

Čo ponúkame

Spracovanie Plánu kvality v súlade s požiadavkami zákazníka produktu vrátane splnenia požiadaviek STN EN ISO 10005:2006.